Dodatkowe warunki korzystania z Google Chrome i Chrome OS

Używając Chrome lub Chrome OS, użytkownik wyraża zgodę na Warunki korzystania z usług Google dostępne na stronie https://policies.google.com/terms oraz niniejsze Dodatkowe warunki korzystania z Google Chrome i Chrome OS.

Dodatkowe warunki korzystania z Google Chrome i Chrome OS dotyczą kodu wykonywalnego Chrome i Chrome OS. Większość kodu źródłowego Chrome jest dostępna bezpłatnie na zasadach licencji open source, której treść można znaleźć na stronie https://code.google.com/chromium/terms.html

Korzystanie z określonych komponentów Chrome i Chrome OS podlega następującym warunkom:

AVC

TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI NA ZBIÓR PATENTÓW AVC DO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ KLIENTA LUB DO INNYCH ZASTOSOWAŃ, ZA KTÓRE KLIENT NIE OTRZYMUJE WYNAGRODZENIA, W CELU (i) KODOWANIA FILMÓW ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („FILMY AVC”) LUB (ii) DEKODOWANIA FILMÓW AVC ZAKODOWANYCH PRZEZ KLIENTA UCZESTNICZĄCEGO W DZIAŁANIACH O CHARAKTERZE OSOBISTYM LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY FILMÓW, KTÓRY OTRZYMAŁ LICENCJĘ NA UDOSTĘPNIANIE FILMÓW AVC. NIE JEST UDZIELANA ŻADNA LICENCJA, W TYM DOROZUMIANA, NA JAKIKOLWIEK INNY UŻYTEK. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE FIRMY MPEG LA, L.L.C. POD ADRESEM HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Adobe

Aplikacja Google Chrome może zawierać jeden lub więcej składników udostępnionych przez firmy Adobe Systems Incorporated i Adobe Software Ireland Limited (nazywane zbiorczo „Adobe”). Korzystanie przez Użytkownika z oprogramowania firmy Adobe udostępnionego przez firmę Google („Oprogramowanie firmy Adobe”) podlega następującym warunkom dodatkowym („Warunki firmy Adobe”). Użytkownik, czyli podmiot otrzymujący Oprogramowanie firmy Adobe, jest w niniejszym dokumencie nazywany „Podlicencjobiorcą”.

1. Ograniczenia licencji.

(a) Program Flash Player w wersji 10.x został opracowany wyłącznie jako wtyczka przeglądarki. Podlicencjobiorca nie może modyfikować ani rozpowszechniać tego Oprogramowania firmy Adobe do użytku w postaci innej niż wtyczka przeglądarki służąca do odtwarzania treści na stronie internetowej. Na przykład Podlicencjobiorca nie zmodyfikuje tego Oprogramowania firmy Adobe w celu umożliwienia współpracy z aplikacjami uruchamianymi poza przeglądarką (np. samodzielnymi aplikacjami, widżetami i interfejsem użytkownika urządzenia).

(b) Podlicencjobiorca nie udostępni żadnych interfejsów API programu Flash Player w wersji 10.x za pośrednictwem interfejsu wtyczek przeglądarki w sposób, który umożliwia użycie danego rozszerzenia jako samodzielnej aplikacji do odtwarzania treści ze strony internetowej.

(c) Oprogramowania Chrome-Reader nie można używać do renderowania żadnych dokumentów PDF ani EPUB, w których wykorzystano protokoły lub systemy cyfrowego zarządzania prawami inne niż system Adobe DRM.

(d) System Adobe DRM musi być włączony w oprogramowaniu Chrome-Reader na potrzeby obsługi wszystkich dokumentów PDF i EPUB chronionych za pomocą systemu Adobe DRM.

(e) W oprogramowaniu Chrome-Reader nie można, w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w danych technicznych, wyłączać żadnych funkcji udostępnionych przez firmę Adobe w Oprogramowaniu firmy Adobe, w tym między innymi obsługi formatów PDF i EPUB oraz systemu Adobe DRM.

2. Transmisja elektroniczna. Podlicencjobiorca może zezwalać na pobieranie Oprogramowania firmy Adobe z witryny, internetu, intranetu lub innej lokalizacji przy użyciu podobnej technologii („Transmisje elektroniczne”) pod warunkiem, że Podlicencjobiorca zaakceptuje fakt, iż wszelkie kopie Oprogramowania firmy Adobe rozpowszechniane przez Podlicencjobiorcę, w tym znajdujące się na płycie CD-ROM, DVD-ROM lub innym nośniku pamięci oraz dostępne w ramach Transmisji elektronicznych, jeśli otrzyma na to wyraźne pozwolenie, będą podlegać uzasadnionym środkom bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieautoryzowanemu użyciu. W związku z Transmisjami elektronicznymi zatwierdzonymi w niniejszym dokumencie Podlicencjobiorca zgadza się stosować wszelkie uzasadnione ograniczenia użycia określone przez firmę Adobe, w tym te dotyczące zabezpieczeń i/lub ograniczeń w zakresie dystrybucji Produktu Podlicencjobiorcy wśród użytkowników końcowych.

3. Umowa licencyjna użytkownika i warunki dystrybucji.

(a) Podlicencjobiorca zapewni, że Oprogramowanie firmy Adobe będzie rozpowszechniane wśród użytkowników końcowych na mocy możliwej do wyegzekwowania umowy licencyjnej użytkownika końcowego z korzyścią dla Podlicencjobiorcy i jego dostawców, zawierającej przynajmniej wszystkie następujące warunki minimalne („Umowa licencyjna użytkownika końcowego”): (i) zakaz dystrybucji i kopiowania, (ii) zakaz wprowadzania modyfikacji i tworzenia dzieł pochodnych, (iii) zakaz dekompilowania, analizowania wstecznego, dezasemblowania i konwertowania w inny sposób Oprogramowania firmy Adobe na formę czytelną dla człowieka, (iv) postanowienie określające prawo własności Produktu Podlicencjobiorcy (zgodnie z definicją w sekcji 8) należące do Podlicencjobiorcy i jego licencjodawców, (v) wyłączenie odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich, szczególnych, przypadkowych i wtórnych oraz odszkodowań retorsyjnych, a także (vi) inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności stosowane standardowo w branży, w tym odpowiednie wyłączenie odpowiedzialności z tytułu obowiązujących ustawowych gwarancji i rękojmi w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

(b) Podlicencjobiorca zapewni, że Oprogramowanie firmy Adobe będzie rozpowszechniane wśród dystrybutorów Podlicencjobiorcy na mocy możliwej do wyegzekwowania umowy licencyjnej dystrybucji z korzyścią dla Podlicencjobiorcy i jego dostawców, zawierającej warunki zapewniające ochronę firmie Adobe przynajmniej odpowiadające Warunkom firmy Adobe.

4. Oprogramowanie typu open source. Podlicencjobiorca nie udzieli bezpośrednio ani pośrednio, jak również nie obieca udzielić, na mocy praw własności intelektualnej bądź innych praw własności firmy Adobe żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek praw ani zwolnień, które spowodują objęcie tej własności intelektualnej licencją open source bądź schematem, w którym faktycznie lub na podstawie interpretacji może istnieć wymóg mówiący o tym, że warunkiem używania, modyfikowania i/lub dystrybucji Oprogramowania firmy Adobe jest: (i) ujawnienie lub rozpowszechnianie go w formie kodu źródłowego; (ii) licencjonowanie go w celu tworzenia dzieł pochodnych bądź (iii) jego bezpłatna ponowna dystrybucja. W celu wyjaśnienia: powyższe ograniczenie nie uniemożliwia Podlicencjobiorcy dystrybucji, a Podlicencjobiorca będzie bezpłatnie rozpowszechniał Oprogramowanie firmy Adobe w pakiecie z oprogramowaniem firmy Google.

5. Warunki dodatkowe. W odniesieniu do dowolnej aktualizacji, uaktualnienia i nowych wersji Oprogramowania firmy Adobe (nazywanych zbiorczo „Uaktualnieniami”) udostępnianych Podlicencjobiorcom firma Adobe zastrzega sobie prawo do wymagania zaakceptowania dodatkowych warunków korzystania mających zastosowanie wyłącznie do Uaktualnienia i jego przyszłych wersji oraz wyłącznie w zakresie, w jakim takie ograniczenia są nakładane przez firmę Adobe na wszystkich licencjobiorców korzystających z tego Uaktualnienia. Jeśli Podlicencjobiorca nie wyrazi zgody na takie dodatkowe warunki korzystania, nie będzie miał praw licencyjnych w odniesieniu do danego Uaktualnienia, a jego prawa licencyjne w odniesieniu do Oprogramowania firmy Adobe automatycznie wygasną po 90 dniach od daty udostępnienia mu takich dodatkowych warunków.

6. Informacje o prawach własności. Podlicencjobiorca nie może usuwać ani w żaden sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, znaków towarowych, logo ani pokrewnych informacji, a także innych informacji o prawach własności firmy Adobe (i jej licencjodawców, jeśli tacy są) pojawiających się w Oprogramowaniu firmy Adobe i dołączonych materiałach, jak również musi wymagać od swoich dystrybutorów, aby tego nie robili.

7. Wymagania techniczne. Podlicencjobiorca i jego dystrybutorzy mogą rozpowszechniać Oprogramowanie firmy Adobe i/lub Uaktualnienia wyłącznie na urządzeniach, które (i) spełniają wymagania techniczne opublikowane w witrynie http://www.adobe.com/mobile/licensees (lub przyszłej wersji tej witryny) oraz (ii) zostały zweryfikowane przez firmę Adobe w sposób opisany poniżej.

8. Weryfikacja i aktualizacja. Podlicencjobiorca musi przesłać do firmy Adobe każdy swój produkt (we wszystkich wersjach), który zawiera Oprogramowanie firmy Adobe i/lub Uaktualnienie („Produkt Podlicencjobiorcy”) oraz nie spełnia kryteriów zwolnienia z procedury weryfikacji urządzenia (które zostaną przekazane przez firmę Google), w celu weryfikacji przez firmę Adobe. Podlicencjobiorca ureguluje opłatę za każde dokonane przez siebie zgłoszenie, nabywając pakiety weryfikacyjne zgodnie z obowiązującymi w danym momencie warunkami firmy Adobe zamieszczonymi pod adresem http://flashmobile.adobe.com/. Produkt Podlicencjobiorcy, który nie przeszedł weryfikacji, nie może być rozpowszechniany. Weryfikacja zostanie dokonana zgodnie z obowiązującą w danym momencie procedurą firmy Adobe opisaną pod adresem http://flashmobile.adobe.com/ („Weryfikacja”).

9. Profile i Centrum urządzeń. Podlicencjobiorca będzie zobowiązany do wprowadzenia określonych informacji o profilu dotyczących Produktów Podlicencjobiorcy w ramach procedury Weryfikacji albo za pomocą innej metody oraz udostępni te informacje firmie Adobe. Firma Adobe może (i) użyć tych informacji o profilu zgodnie z uzasadnioną potrzebą do zweryfikowania Produktu Podlicencjobiorcy (jeśli ten produkt podlega Weryfikacji) oraz (ii) wyświetlić te informacje o profilu w systemie „Adobe Device Intelligence” znajdującym się pod adresem https://devices.adobe.com/partnerportal/ i udostępnianym za pośrednictwem narzędzi i usług firmy Adobe służących do tworzenia i programowania, aby umożliwić programistom i użytkownikom końcowym sprawdzenie, jak treść i aplikacje są wyświetlane w Produktach Podlicencjobiorcy (np. jak obrazy wideo wyglądają w określonych telefonach).

10. Eksport. Podlicencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że eksport i reeksport pochodzących ze Stanów Zjednoczonych towarów i danych technicznych, do których może należeć Oprogramowanie firmy Adobe, jest ograniczony na mocy praw i przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Podlicencjobiorca zgadza się nie eksportować ani reeksportować Oprogramowania firmy Adobe bez odpowiednich zezwoleń władz Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jeśli są one wymagane.

11. Warunki przekazywania technologii.

(a) Z wyjątkiem przypadków zgodnych z obowiązującymi pozwoleniami i umowami w tym zakresie udzielonymi przez odpowiednie podmioty lub z nimi zawartymi Podlicencjobiorca nie może używać ani zezwalać na używanie Oprogramowania firmy Adobe do kodowania lub dekodowania wyłącznie dźwięku w formacie mp3 (pliki z rozszerzeniem mp3) na jakimkolwiek urządzeniu nie będącym komputerem osobistym (np. w telefonie komórkowym lub przystawce set-top box), jak również żaden produkt inny niż Oprogramowanie firmy Adobe nie może korzystać z koderów i dekoderów formatu mp3 zawartych w Oprogramowaniu firmy Adobe ani uzyskiwać do nich dostępu. Oprogramowania firmy Adobe można używać do kodowania i dekodowania danych w formacie MP3 znajdujących się w pliku swf lub flv, który zawiera film wideo, zdjęcie lub inne dane. Podlicencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Oprogramowania firmy Adobe na urządzeniach innych niż komputery osobiste w sposób opisany w zakazach w tej sekcji może wymagać uregulowania płatności z tytułu tantiem licencyjnych lub innych opłat na rzecz osób trzecich, do których mogą należeć prawa własności intelektualnej związane z technologią MP3, oraz że firma Adobe ani Podlicencjobiorca za takie korzystanie nie zapłacili żadnych tantiem ani nie uregulowali innych opłat wynikających z praw własności intelektualnej należących do osoby trzeciej. Jeśli Podlicencjobiorca do takiego korzystania wymaga kodera lub dekodera formatu MP3, ponosi odpowiedzialność za uzyskanie niezbędnej licencji na własność intelektualną, w tym praw do korzystania z odpowiednich patentów.

(b) Podlicencjobiorca nie będzie używać, kopiować, reprodukować ani modyfikować (i) kodu źródłowego firmy On2 (udostępnionego niniejszym jako składnik kodu źródłowego) w sposób konieczny do umożliwienia dekodowania filmu wideo w formacie pliku wideo Flash (pliki z rozszerzeniem flv lub f4v) za pomocą Oprogramowania firmy Adobe oraz (ii) kodu źródłowego kodeka Sorenson Spark (udostępnionego niniejszym jako składnik kodu źródłowego) w ograniczonym celu wprowadzania poprawek błędów i zwiększania wydajności Oprogramowania firmy Adobe. Wszystkie kodeki udostępnione z Oprogramowaniem firmy Adobe mogą być używane i rozpowszechniane wyłącznie jako zintegrowany element Oprogramowania firmy Adobe oraz nie może do nich uzyskiwać dostępu żadna inna aplikacja, w tym inne aplikacje firmy Google.

(c) Kod źródłowy może być udostępniany z kodekiem AAC i/lub kodekiem HE-AAC („Kodek AAC”). Użycie Kodeka AAC zależy od uzyskania przez Podlicencjobiorcę odpowiedniej licencji patentowej, obejmującej niezbędne patenty udostępniane przez firmę VIA Licensing, na potrzeby produktów końcowych, w których Kodek AAC będzie używany. Podlicencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Adobe nie udostępnia Podlicencjobiorcy ani jego podlicencjobiorcom licencji patentowej na Kodek AAC na mocy niniejszej umowy.

(d) KOD ŹRÓDŁOWY MOŻE ZAWIERAĆ KOD LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI NA ZBIÓR PATENTÓW AVC W CELU UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ KLIENTA DO (i) KODOWANIA FILMÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („FILMY WIDEO AVC”) I/LUB (ii) DEKODOWANIA FILMÓW WIDEO AVC ZAKODOWANYCH PRZEZ KLIENTA UCZESTNICZĄCEGO W DZIAŁANIACH O CHARAKTERZE OSOBISTYM I NIEKOMERCYJNYM I/LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY FILMÓW WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE FILMÓW WIDEO AVC. NIE JEST UDZIELANA ŻADNA LICENCJA, W TYM DOROZUMIANA, NA JAKIKOLWIEK INNY UŻYTEK. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ W WITRYNIE FIRMY MPEG LA, L.L.C. NA STRONIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

12. Aktualizacja. Podlicencjobiorca nie będzie niweczył starań firmy Google ani Adobe mających na celu zaktualizowanie Oprogramowania firmy Adobe we wszystkich produktach Podlicencjobiorcy, w których zastosowano Oprogramowanie firmy Adobe w pakiecie z oprogramowaniem firmy Google („Produkty Podlicencjobiorcy”).

13. Atrybucja i informacje o prawach własności. Podlicencjobiorca wymieni Oprogramowanie firmy Adobe w publicznie dostępnych danych technicznych Produktu Podlicencjobiorcy oraz umieści odpowiednie cechy marki Oprogramowania firmy Adobe (ze szczególnym wykluczeniem logo korporacji Adobe) na opakowaniu Produktu Podlicencjobiorcy lub w materiałach marketingowych w sposób spójny z cechami marek pozostałych produktów innych firm zawartych w Produkcie Podlicencjobiorcy.

14. Brak gwarancji. OPROGRAMOWANIE FIRMY ADOBE JEST UDOSTĘPNIANE PODLICENCJOBIORCY DO UŻYTKU I REPRODUKCJI „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, A FIRMA ADOBE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z JEGO UŻYWANIEM ANI WYDAJNOŚCIĄ. FIRMA ADOBE I JEJ DOSTAWCY NIE ZAPEWNIAJĄ I NIE MOGĄ ZAPEWNIĆ WYDAJNOŚCI ANI WYNIKÓW OSIĄGANYCH DZIĘKI UŻYWANIU OPROGRAMOWANIA FIRMY ADOBE. Z WYJĄTKIEM DOWOLNEJ GWARANCJI, WARUNKU, OŚWIADCZENIA I POSTANOWIENIA, W ZAKRESIE KTÓREGO NIEDOZWOLONE BĄDŹ ZABRONIONE JEST DOKONYWANIE TAKIEGO SAMEGO WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA NA MOCY PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO PODLICENCJOBIORCĘ W JEGO JURYSDYKCJI, FIRMY ADOBE I JEJ DOSTAWCÓW NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE GWARANCJE, WARUNKI, OŚWIADCZENIA ANI POSTANOWIENIA (WYRAŹNE ANI DOROZUMIANE NA PODSTAWIE USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, UŻYCIA BĄDŹ W INNY SPOSÓB) W ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK SPRAW, W TYM W STOPNIU NIEOGRANICZONYM NIENARUSZANIA PRAW OSOBY TRZECIEJ, WARTOŚCI HANDLOWEJ, INTEGRACJI, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PODLICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ NIE UDZIELAĆ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH W IMIENIU FIRMY ADOBE.

15. Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ADOBE ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PODLICENCJOBIORCY Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB KOSZTÓW, JAK RÓWNIEŻ JAKICHKOLWIEK SZKÓD WTÓRNYCH, POŚREDNICH LUB PRZYPADKOWYCH, UTRACONYCH ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, A TAKŻE DOWOLNYCH ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH NAWET WÓWCZAS, GDY PRZEDSTAWICIEL FIRMY ADOBE ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT, SZKÓD, ROSZCZEŃ CZY KOSZTÓW. POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W JURYSDYKCJI PODLICENCJOBIORCY. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ADOBE ORAZ JEJ DOSTAWCÓW NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO TYSIĄCA DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (1000 USD). Żadne postanowienie niniejszej umowy nie ogranicza odpowiedzialności firmy Adobe wobec Podlicencjobiorcy w przypadku śmierci lub uszkodzeń ciała spowodowanych zaniedbaniem firmy Adobe lub czynem niedozwolonym w postaci poświadczenia nieprawdy (oszustwem). Firma Adobe działa w imieniu swoich dostawców w celu wyłączenia, wykluczenia i/lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji i odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ale nie w żadnym innym zakresie ani celu.

16. Warunki ochrony treści

(a) Definicje.

Termin „Reguły zgodności i solidności” oznacza dokument, w którym określono reguły zgodności i solidności dotyczące Oprogramowania firmy Adobe, znajdujący się pod adresem http://www.adobe.com/mobile/licensees lub w przyszłej wersji tej witryny.

Termin „Funkcje ochrony treści” oznacza te aspekty Oprogramowania firmy Adobe, które służą do zapewnienia zgodności z Regułami zgodności i solidności oraz uniemożliwienia odtwarzania, kopiowania, modyfikowania, ponownej dystrybucji i innych czynności w odniesieniu do treści cyfrowej rozpowszechnianej na potrzeby użytkowników Oprogramowania firmy Adobe, jeśli takie czynności nie zostały autoryzowane przez właścicieli tej treści cyfrowej lub ich licencjonowanych dystrybutorów.

Termin „Kod ochrony treści” oznacza kod umieszczony w pewnych wyznaczonych wersjach Oprogramowania firmy Adobe, który umożliwia stosowanie Funkcji ochrony treści.

Termin „Klucz” oznacza wartość kryptograficzną zawartą w Oprogramowaniu firmy Adobe służącą do rozszyfrowywania treści cyfrowej.

(b) Ograniczenia licencji. Prawo Podlicencjobiorcy do wykorzystywania licencji w odniesieniu do Oprogramowania firmy Adobe podlega następującym dodatkowym ograniczeniom i zobowiązaniom. Podlicencjobiorca zapewni, że jego klienci będą przestrzegać tych ograniczeń i zobowiązań w tym samym zakresie co Podlicencjobiorca w odniesieniu do Oprogramowania firmy Adobe. Wszelkie przypadki nieprzestrzegania tych dodatkowych ograniczeń i zobowiązań przez klientów Podlicencjobiorcy będą traktowane jako istotne ich naruszenie przez Podlicencjobiorcę.

b.1. Podlicencjobiorca i klienci mogą rozpowszechniać wyłącznie Oprogramowanie firmy Adobe zgodne z Regułami zgodności i solidności, co zostanie potwierdzone przez Podlicencjobiorcę podczas procedury weryfikacji opisanej powyżej w Warunkach firmy Adobe.

b.2. Podlicencjobiorca nie może (i) omijać Funkcji ochrony treści w Oprogramowaniu Adobe ani żadnym pokrewnym Oprogramowaniu Adobe służącym do szyfrowania lub rozszyfrowywania treści cyfrowej na potrzeby autoryzowanych użytkowników tego oprogramowania, jak również (ii) opracowywać ani rozpowszechniać produktów przeznaczonych do omijania Funkcji ochrony treści w Oprogramowaniu Adobe lub dowolnym pokrewnym Oprogramowaniu Adobe służącym do szyfrowania lub rozszyfrowywania treści cyfrowej na potrzeby autoryzowanych użytkowników tego oprogramowania.

(c) Klucze zostają niniejszym określone jako informacje poufne firmy Adobe, a Podlicencjobiorca w odniesieniu do Kluczy będzie przestrzegał procedury obsługi kodu źródłowego firmy Adobe (udostępnianej na żądanie przez firmę Adobe).

(d) Zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. Podlicencjobiorca akceptuje fakt, że naruszenie niniejszej umowy może spowodować ominięcie zabezpieczeń Funkcji ochrony treści w Oprogramowaniu firmy Adobe, a także może spowodować wyjątkowe i długotrwałe szkody w majątku firmy Adobe i właścicieli treści cyfrowej, którzy polegają na tych funkcjach, oraz że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do pełnego zrekompensowania tych szkód. Z tego powodu Podlicencjobiorca akceptuje również fakt, że firma Adobe oprócz odszkodowania pieniężnego może ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego w celu zapobieżenia szkodom spowodowanym przez dowolne takie naruszenie bądź ograniczenia ich.

17. Zamierzony beneficjent będący osobą trzecią. Firmy Adobe Systems Incorporated i Adobe Software Ireland Limited są zamierzonymi beneficjentami będącymi osobami trzecimi umowy między firmą Google a Podlicencjobiorcą, w tym między innymi Warunków firmy Adobe, w odniesieniu do Oprogramowania firmy Adobe. Podlicencjobiorca akceptuje fakt, że niezależnie od wszelkich postanowień jego umowy z firmą Google firma Google może ujawnić tożsamość Podlicencjobiorcy firmie Adobe oraz potwierdzić na piśmie, iż Podlicencjobiorca zawarł z firmą Google umowę licencyjną, która obejmuje Warunki firmy Adobe. Podlicencjobiorca musi zawrzeć umowę z każdym ze swoich licencjobiorców, a jeśli te licencje zezwalają na ponowną dystrybucję Oprogramowania firmy Adobe, ta umowa musi obejmować Warunki firmy Adobe.

Korzystanie przez użytkownika z niektórych komponentów Chrome OS podlega też tym warunkom:

MPEG-4

TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI NA ZBIÓR PATENTÓW WIZUALNYCH MPEG-4 DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ KLIENTA W CELU (i) KODOWANIA FILMÓW ZGODNIE ZE STANDARDEM WIZUALNYM MPEG-4 („FILMY MPEG-4”) LUB (ii) DEKODOWANIA FILMÓW MPEG-4 ZAKODOWANYCH PRZEZ KLIENTA UCZESTNICZĄCEGO W DZIAŁANIACH O CHARAKTERZE OSOBISTYM I NIEKOMERCYJNYM LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY FILMÓW, KTÓRY OTRZYMAŁ OD FIRMY MPEG LA LICENCJĘ NA UDOSTĘPNIANIE FILMÓW MPEG-4. NIE JEST UDZIELANA ŻADNA LICENCJA, W TYM DOROZUMIANA, NA JAKIKOLWIEK INNY UŻYTEK. DODATKOWE INFORMACJE – W TYM NA TEMAT LICENCJONOWANIA I UŻYTKU PROMOCYJNEGO, WEWNĘTRZNEGO I KOMERCYJNEGO – MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, LLC (HTTP://WWW.MPEGLA.COM).