Odpowiedzialna produkcja

Kodeks postępowania dostawcy Google

Firma Google Inc. i jej podmioty zależne (łącznie zwane „Google”) zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w ramach prowadzonej działalności i realizowanych łańcuchów dostaw oraz do traktowania wszystkich pracowników z szacunkiem i godnością, a także do prowadzenia działań biznesowych w sposób etyczny i przyjazny dla środowiska. W związku z tym firma Google opracowała dla swoich dostawców (każdy zwany „Dostawcą”) następujące wymagania oparte na Kodeksie postępowania stworzonym przez koalicję Electronic Industry Citizenship Coalition („EICC”), międzynarodowych standardach, takich jak Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) i Powszechna deklaracja praw człowieka, oraz wartościach, którymi kieruje się Google.

Podczas podejmowania decyzji o wyborze źródła usług i zaopatrzenia oceniamy zaangażowanie Dostawcy w przestrzeganie tych wymagań. Naszym celem jest współpraca z Dostawcą nad polepszeniem warunków dzięki komunikacji, szkoleniom, monitorowaniu i kolejnym ocenom. Nieprzestrzeganie tych wymagań może jednak spowodować zakończenie współpracy.

Dostawca w trakcie wszystkich swoich działań musi postępować zgodnie z przepisami prawa, zasadami i regulacjami obowiązującymi w krajach, w których działa. Dodatkowo musi przestrzegać niniejszego Kodeksu postępowania dostawcy („Kodeks dostawcy”) i wymagać przestrzegania tych zobowiązań w swoich umowach z dostawcami towarów i usług, wykonawcami oraz podwykonawcami (łącznie zwanymi „Łańcuchem dostaw”). Jeśli umowa między Google i Dostawcą zawiera bardziej restrykcyjne lub szczegółowe wymagania niż Kodeks dostawcy, oczekujemy, że Dostawca spełni te bardziej restrykcyjne lub szczegółowe wymagania wynikające z umowy.

Kodeks postępowania dostawcy:

 • PRACA
  Firma Google zobowiązała się do przestrzegania praw człowieka przysługujących pracownikom oraz do traktowania pracowników z godnością i szacunkiem według standardów przyjętych przez społeczność międzynarodową. Dotyczy to wszystkich pracowników, także tymczasowych, kontraktowych, bezpośrednich, imigrantów, studentów i każdego innego rodzaju zatrudnionych.
  Standardy pracy są następujące:

  • Zatrudnienie wybierane dobrowolnie, przeciwdziałanie handlowi ludźmi
   Dostawca na żadnym etapie prowadzonej produkcji nie będzie korzystał z jakiejkolwiek formy pracy przymusowej lub niewolniczej (w tym wynikającej z konieczności spłacenia długów lub innych zobowiązań), niedobrowolnej pracy więźniów, niewolnictwa ani handlu ludźmi w celach seksualnych lub innych, a także nie będzie zezwalał na tego typu praktyki. Obejmuje to transport, kwaterowanie, rekrutację, przekazywanie i odbieranie dowolnej osoby przy użyciu gróźb, siły, przymusu, wymuszenia, porwania lub oszustwa w celu wyzysku. Cała praca musi być wykonywana dobrowolnie, a wszyscy pracownicy, w tym studenci odbywający staż, muszą mieć prawo do opuszczenia pracy w dowolnym momencie i zakończenia swojego zatrudnienia bez narażania się na represje. Od pracowników nie wolno żądać przekazania żadnego dokumentu tożsamości wydanego przez instytucję państwową, paszportu ani pozwolenia na pracę jako warunku zatrudnienia. Zawyżone opłaty są niedopuszczalne, a Dostawca ujawni wszystkie opłaty, które pobiera od pracowników.

  • Niezatrudnianie dzieci, studenci odbywający staż
   Dostawca nie będzie korzystał z pracy dzieci na żadnym etapie produkcji. Termin „dziecko” odnosi się do osoby, która ma mniej niż 15 lat (albo 14, zgodnie z przepisami prawa w danym kraju), nie przekroczyła górnej granicy wiekowej obowiązku szkolnego lub nie przekroczyła minimalnego wieku pozwalającego na zatrudnienie w danym kraju – w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa. Dostawca może korzystać z legalnych programów dobrowolnej praktyki zawodowej, takich jak staże dla studentów, jeśli tylko są one zgodne ze wszystkimi przepisami prawa i regulacjami. Pracownicy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie będą wykonywać pracy, która może zagrażać ich zdrowiu, bezpieczeństwu lub dobrostanowi.

  • Godziny pracy
   Tydzień pracy u Dostawcy nie może przekraczać maksymalnego okresu zdefiniowanego w lokalnych przepisach prawa. Dodatkowo, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub nietypowych, nie może liczyć więcej niż 60 godzin tygodniowo, łącznie z nadgodzinami. W każdym siedmiodniowym tygodniu pracownicy muszą mieć co najmniej jeden dzień wolny.

  • Płace i świadczenia
   Wynagrodzenie wypłacane pracownikom musi być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi płac, także tymi na temat płacy minimalnej, nadgodzin i obowiązkowych świadczeń. Dostawca będzie wypłacał pracownikom wynagrodzenie za nadgodziny zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa. Dostawca nie będzie zezwalał na stosowanie odliczeń od płacy jako środka dyscyplinującego. Dostawca przedstawi pracownikom potwierdzenie sposobu obliczenia wypłaty, na przykład odcinek płacowy lub podobny dokument.

  • Humanitarne traktowanie
   Dostawca nie będzie tolerował nadmiernie surowego ani niehumanitarnego traktowania pracowników, w tym jakiegokolwiek molestowania lub napastowania seksualnego, kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego ani przemocy słownej, a także grożenia takim traktowaniem. Dostawca wyraźnie zdefiniuje oraz przekaże pracownikom zasady dyscypliny i procedury związane z tymi wymaganiami.

  • Zapobieganie dyskryminacji
   Dostawca zobowiązuje się do eliminowania ze środowiska pracy przypadków nękania i bezprawnej dyskryminacji. Podczas działań związanych z rekrutacją i zatrudnieniem, takich jak awanse, nagrody i dostęp do szkoleń, Dostawca nie będzie dopuszczał się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub społeczne, niepełnosprawność, ciążę, religię, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych ani stan cywilny. Dodatkowo nie będzie poddawał pracowników ani potencjalnych pracowników badaniom medycznym, które można wykorzystać w sposób dyskryminujący.

  • Wolność tworzenia i działania stowarzyszeń oraz prowadzenia negocjacji zbiorowych
   Otwarta komunikacja i bezpośrednie zaangażowanie pracowników oraz kadry kierowniczej to najskuteczniejsze sposoby rozwiązywania problemów dotyczących miejsca pracy i wynagrodzeń. Dostawcy będą przestrzegać praw pracowników do swobodnego tworzenia stowarzyszeń, prowadzenia negocjacji grupowych, przystępowania do związków zawodowych lub rezygnacji z tego, wybierania przedstawicieli i dołączania do rad pracowniczych zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Dostawca pozwoli pracownikom otwarcie komunikować się z kadrą kierowniczą i zgłaszać skargi na warunki pracy i metody zarządzania bez obawy przed represjami, zastraszaniem czy nękaniem.

  • Przestrzeganie prawa imigracyjnego
   Wszyscy pracownicy Dostawcy, w tym imigranci i pracownicy zagraniczni, muszą być zatrudnieni z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa imigracyjnego i prawa pracy.

 • ZDROWIE i BEZPIECZEŃSTWO
  Dostawca zdaje sobie sprawę z tego, że bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oprócz minimalizowania liczby obrażeń ciała i zachorowań związanych z pracą, podnosi jakość produktów i usług, spójność produkcji oraz lojalność i morale pracowników. Rozumie także, że stałe edukowanie pracowników i przyjmowanie ich uwag odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu pracy.
  Standardy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa są następujące:

  • System zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem
   Dostawca musi mieć system zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem zgodny z normą OHSAS 18001 lub jego równoważny odpowiednik. System ten musi być wdrożony i działać. Zdecydowanie zaleca się zarejestrować go w firmie zewnętrznej, ale nie jest to wymagane, chyba że Google o to poprosi.

  • Bezpieczeństwo pracy
   Dostawca będzie kontrolował stopień narażenia pracowników na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa (takie jak źródła energii elektrycznej lub innej, ogień, pojazdy, ekstremalna temperatura, hałas czy upadki) za pomocą odpowiednich środków projektowych, technicznych i administracyjnych, prewencyjnej konserwacji, bezpiecznych procedur w pracy oraz stałych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. W sytuacjach, gdy zagrożeń nie można odpowiednio kontrolować za pomocą tych środków, Dostawca udostępni pracownikom właściwą, dobrze utrzymaną odzież i sprzęt ochronny. Pracownicy nie będą karani dyscyplinarnie za zgłaszanie zastrzeżeń związanych z bezpieczeństwem.

  • Przygotowanie na sytuację awaryjną
   Dostawca określi możliwe zdarzenia i sytuacje awaryjne, przygotuje się na nie oraz zminimalizuje ich potencjalne skutki, wdrażając plany awaryjne i procedury postępowania, w tym metody zgłaszania takich sytuacji, procedury powiadamiania i ewakuacji pracowników, szkolenia i próbne alarmy dla pracowników, odpowiedni sprzęt do wykrywania i gaszenia ognia, właściwe drogi ewakuacyjne oraz plany przywracania sprawności po awarii.

  • Obrażenia ciała i zachorowania w pracy
   Dostawca wdroży procedury i systemy, aby zapobiegać obrażeniom ciała i zachorowaniom w pracy, odpowiednio postępować w razie ich wystąpienia, monitorować je i zgłaszać (w tym stosować środki zachęcające pracowników do ich zgłaszania), klasyfikować i rejestrować przypadki obrażeń ciała i zachorowań, zapewniać niezbędną pomoc medyczną, badać zaistniałe przypadki, przeprowadzać działania naprawcze eliminujące ich przyczyny oraz ułatwiać pracownikom powrót do pracy.

  • Higiena pracy
   Dostawca będzie określał, oceniał, monitorował i kontrolował narażenie pracowników na działanie czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych. Wykorzysta środki techniczne i administracyjne, aby kontrolować przypadki nadmiernego narażenia. Jeśli Dostawca nie będzie mógł odpowiednio kontrolować zagrożeń za pomocą tych środków, będzie chronił zdrowie pracowników dzięki wprowadzeniu odpowiednich programów stosowania odzieży i sprzętu ochronnego.

  • Ciężka praca fizyczna
   Dostawca będzie określał, oceniał, monitorował i kontrolował narażenie pracowników na czynniki stresujące pod względem ergonomicznym i fizycznym, w tym ręczną obsługę materiałów, podnoszenie ciężarów lub wielokrotne wykonywanie czynności podnoszenia, długie przebywanie w pozycji stojącej oraz często powtarzające się lub wymagające siły zadania montażowe.

  • Środki ochronne przy maszynach
   Dostawca oceni maszyny produkcyjne i inne pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa. Musi zainstalować i odpowiednio utrzymywać zabezpieczenia fizyczne, blokady i bariery w miejscach, w których maszyny stwarzają ryzyko spowodowania obrażeń u pracowników.

  • System sanitarny, wyżywienie i zakwaterowanie
   Dostawca zapewni pracownikom stały dostęp do czystych toalet, wody pitnej oraz miejsca, w którym można z zachowaniem higieny przygotowywać, przechowywać i spożywać posiłki. Dostawca upewni się, że kwatery pracowników są czyste i bezpieczne, wyposażone w odpowiednie wyjścia ewakuacyjne, gorącą wodę na potrzeby kąpieli i prysznica, ogrzewanie oraz wentylację, a także zapewniają właściwą przestrzeń osobistą oraz podlegają uzasadnionym zasadom wstępu i wyjścia.

 • OCHRONA ŚRODOWISKA
  Firma Google uważa, że odpowiedzialność za środowisko ma kluczowe znaczenie przy wytwarzaniu produktów światowej klasy. Podczas działań produkcyjnych Dostawca zminimalizuje negatywne skutki dla społeczności, środowiska i zasobów naturalnych, jednocześnie chroniąc zdrowie i bezpieczeństwo osób postronnych.
  Standardy ochrony środowiska są następujące:

  • System zarządzania ochroną środowiska
   Dostawca musi mieć system zarządzania środowiskowego („SZŚ”) zgodny ze standardem ISO 14001 lub jego odpowiednik. System musi być wdrożony i działać. Zdecydowanie zaleca się zarejestrować go w firmie zewnętrznej, ale nie jest to wymagane, chyba że Google o to poprosi.

  • Zezwolenia środowiskowe i raportowanie
   Dostawca uzyska i będzie na bieżąco aktualizował wszystkie wymagane zezwolenia (np. wynikające z monitorowania ścieków), zatwierdzenia i rejestracje dotyczące ochrony środowiska oraz będzie przestrzegał odpowiednich wymagań związanych z działaniami i raportowaniem.

  • Substancje niebezpieczne
   Dostawca będzie określał i kontrolował środki chemiczne oraz inne materiały stanowiące zagrożenie dla środowiska lub zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zapewniając bezpieczną obsługę, transport, przechowywanie, wykorzystanie, recykling, ponowne wykorzystanie i usuwanie takich materiałów.

  • Ścieki i odpady stałe
   Dostawca będzie charakteryzował, monitorował i kontrolował wszystkie ścieki i odpady stałe wytworzone podczas prowadzonych działań, procesów przemysłowych i w systemach sanitarnych oraz postępował z nimi zgodnie z wymogami przed ich wypuszczeniem lub usunięciem.

  • Emisje do atmosfery
   Dostawca będzie charakteryzował, monitorował i kontrolował wszystkie emisje lotnych związków organicznych, aerozoli, substancji żrących, pyłów, substancji zubożających warstwę ozonową i produktów ubocznych spalania wytworzonych podczas prowadzonych działań oraz postępował z nimi zgodnie z wymogami przed ich wypuszczeniem do atmosfery.

  • Ograniczenia dotyczące zawartości produktów
   Dostawca będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i wymagań klientów w zakresie zakazu lub ograniczenia stosowania określonych substancji, w tym oznaczania produktów etykietami dotyczącymi recyklingu i usuwania.

  • Wydajne korzystanie z zasobów
   Firma Google zobowiązała się do wydajnego korzystania z zasobów, wspierania odnawialnych źródeł energii oraz kupowania wysokiej jakości kompensacji emisji dwutlenku węgla. Oczekujemy, że Dostawcy będą podzielać nasze zaangażowanie w ochronę środowiska i prowadzić swoją działalność biznesową w podobny sposób. Dostawcy muszą podejmować starania, aby ograniczyć zużycie zasobów, w tym surowców, energii i wody, w ramach wszystkich aspektów cyklu życia produktu (tzn. podczas projektowania produktu, procesu produkcyjnego, projektowania opakowania, transportu, użytkowania produktu i postępowania z nim po tym, jak wyjdzie z użycia).

  • Usuwanie materiałów
   Dostawca będzie zarządzał wszystkimi materiałami i usuwał je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, regulacjami i dyrektywami w sposób ekologiczny i bezpieczny, chroniąc środowisko. Na prośbę Google Dostawca przedstawi wymaganą przez Google dokumentację potwierdzającą, że zarządzał materiałami i usuwał je zgodnie z niniejszym Kodeksem dostawcy.

 • ETYKA
  Aby wypełnić zobowiązania wobec społeczności i osiągnąć sukces na rynku, Dostawca będzie przestrzegał najwyższych standardów etycznych w takich obszarach, jak:

  • Uczciwość biznesowa, rezygnacja z niesłusznej przewagi
   Dostawca będzie przestrzegał najwyższych standardów uczciwości we wszystkich interakcjach biznesowych. Będzie stosował zasadę zerowej tolerancji wobec korzystania z jakichkolwiek form przekupstwa, korupcji, wymuszeń i malwersacji (w tym obiecywania, oferowania, wręczania i przyjmowania jakichkolwiek łapówek). Wszystkie działania biznesowe będzie prowadził w sposób przejrzysty oraz dokładnie odzwierciedlał je w księgach i rejestrach swojej firmy. Nie będzie dokonywał nielegalnych płatności samodzielnie ani przez osoby trzecie (lub przedstawicieli). Wdroży procedury monitorowania i egzekwowania, aby zagwarantować zgodność z przepisami prawa antykorupcyjnego.

  • Ujawnianie informacji
   Dostawca będzie ujawniał informacje o działalności biznesowej, strukturze, sytuacji finansowej i wynikach zgodnie z obowiązującymi regulacjami i powszechnymi standardami branżowymi. Fałszowanie rejestrów lub nieprawdziwe przedstawianie warunków czy metod z Łańcucha dostaw jest niedopuszczalne i zabronione.

  • Własność intelektualna
   Dostawca będzie szanował prawa własności intelektualnej oraz dokonywał transferu technologii i wiedzy w sposób, który chroni te prawa.

  • Uczciwa działalność, reklama i konkurencja
   Dostawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów prawa o uczciwej działalności, reklamie i konkurencji, także tych dotyczących uczciwego handlu i zwalczania karteli.

  • Odpowiedzialny wybór źródeł minerałów
   Google oczekuje pełnej zgodności z postanowieniami ustawy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act i odpowiednimi regulacjami dotyczącymi minerałów pochodzących z rejonu konfliktu, w tym regulacjami przyjętymi przez komisję Securities and Exchange Commission oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa („Ustawa”). Dostawca z należytą starannością będzie zachowywał i potwierdzał zgodność z Ustawą w odniesieniu do źródła i łańcucha dostaw tych materiałów. Na prośbę Google Dostawca udostępni wykorzystane do tego środki i niezwłocznie udzieli Google informacji o zgodności. Wdroży także zasady gwarantujące zgodność z postanowieniami niniejszej sekcji.

  • Handel międzynarodowy
   Dostawca będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących importu i eksportu produktów oraz usług. Obejmuje to przestrzeganie regulacji uniemożliwiających firmom z|USA wspieranie lub organizowanie nieusankcjonowanego bojkotu innego kraju oraz współpracę z określonymi osobami lub podmiotami.

  • Prywatność
   Dostawca podejmie starania, aby w uzasadnionym zakresie chronić dane osobowe wszystkich osób, z którymi współpracuje, w tym dostawców, klientów, kontrahentów i pracowników. Podczas zbierania, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych osobowych będzie przestrzegał przepisów prawa, regulacji i wymogów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji.

  • Brak represji
   Dostawca wdroży i przedstawi pracownikom procedurę, dzięki której będą oni mogli zgłosić dowolne zastrzeżenia bez obawy przed represjami. Będzie także realizował programy gwarantujące poufność i ochronę dla dostawców i pracowników, którzy podejmą się roli sygnalistów (demaskatorów). Sygnalista to osoba, która ujawnia przypadki niewłaściwego postępowania pracownika lub członka kadry kierowniczej firmy, urzędnika państwowego albo instytucji państwowej.

 • SYSTEM ZARZĄDZANIA
  Dostawca przystosuje lub utworzy system zarządzania, którego zakres wiąże się z treścią niniejszego Kodeksu dostawcy. System zarządzania ma na celu zagwarantować: (a) zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i wymaganiami klientów w zakresie działań i produktów Dostawcy; (b) przestrzeganie Kodeksu dostawcy; (c) określanie i zmniejszanie ryzyka związanego ze stosowaniem Kodeksu dostawcy podczas prowadzenia działań. Powinien także ułatwiać stałe doskonalenie.
  System zarządzania powinien obejmować następujące elementy:

  • Zaangażowanie firmy
   Firmowe zasady odpowiedzialności społecznej i ekologicznej potwierdzające zaangażowanie Dostawcy w spełnianie wymogów i stałe doskonalenie, przestrzegane przez kadrę kierowniczą.

  • Odpowiedzialność kadry kierowniczej
   Wyraźne wskazanie przez Dostawcę przedstawicieli firmy odpowiedzialnych za wdrożenie systemów zarządzania i powiązanych programów. Starsza kadra kierownicza będzie regularnie sprawdzać stan systemu zarządzania.

  • Wymogi przepisów prawa i klientów
   Proces umożliwiający identyfikowanie, monitorowanie i rozumienie obowiązujących przepisów prawa, regulacji i wymagań klientów, w tym wymagań niniejszego Kodeksu dostawcy.

  • Ocena ryzyka i zarządzanie nim
   Proces umożliwiający identyfikację związanych z działaniami Dostawcy zagrożeń dla środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa, metod pracy i etyki. Pozwala także określać względną wagę każdego zagrożenia oraz wdrażać odpowiednie procedury i środki fizyczne, by kontrolować zidentyfikowane zagrożenia i zapewnić zgodność z regulacjami.

  • Cele doskonalenia
   Spisana lista celów w zakresie wydajności, wartości docelowych i planów wdrożeń, które zwiększą społeczną i ekologiczną skuteczność Dostawcy, oraz okresowe oceny postępów Dostawcy w osiąganiu wyznaczonych celów.

  • Szkolenia
   Programy szkoleniowe dla kadry kierowniczej i pracowników umożliwiające wdrożenie zasad, procedur i celów doskonalenia określonych przez Dostawcę oraz spełnienie obowiązujących wymagań prawnych i regulacyjnych.

  • Komunikacja
   Proces przekazywania jasnych i dokładnych informacji o zasadach, metodach, oczekiwaniach i wydajności Dostawcy pracownikom, dostawcom i klientom.

  • Opinie i udział pracowników
   Stałe procesy umożliwiające ocenę znajomości metod i warunków określonych w niniejszym Kodeksie dostawcy wśród pracowników, zbieranie ich opinii na ten temat oraz zapewnianie ciągłego doskonalenia.

  • Audyty i oceny Okresowe samodzielne oceny gwarantujące zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi, treścią Kodeksu dostawcy oraz wymaganiami umów z klientami w kontekście odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

  • Proces działań naprawczych
   Proces niezwłocznego usuwania niedoskonałości wykrytych podczas ocen, inspekcji, dochodzeń i kontroli prowadzonych przez podmioty wewnętrzne i zewnętrzne.

  • Dokumentacja i rejestry
   Tworzenie i prowadzenie dokumentacji oraz rejestrów gwarantujących zgodność z regulacjami i spełnienie wymagań firmy przy zachowaniu odpowiedniej poufności, która umożliwia ochronę prywatności.

  • Odpowiedzialność Dostawcy
   Proces informowania podmiotów z Łańcucha dostaw o wymaganiach Kodeksu dostawcy oraz monitorowania zgodności działań w Łańcuchu dostaw z Kodeksem dostawcy.

 • STAŁE KONTROLE, MONITOROWANIE I DOSKONALENIE
  Na prośbę Google Dostawca udostępni dodatkowe informacje potwierdzające przestrzeganie niniejszego Kodeksu dostawcy. Prośby mogą między innymi dotyczyć informacji o procedurach społecznych i ekologicznych, samodzielnych ocenach społecznych i ekologicznych, dokładnej zawartości produktów, wynikach ekologicznych (np. emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, wpływ na jakość wody), wynikach społecznych (np. godziny pracy, wynagrodzenia, liczba wypadków), certyfikatach systemów zarządzania itp. Monitorowanie i stałe rozwiązywanie wykrytych problemów ma kluczowe znaczenie dla pogłębiania poczucia odpowiedzialności społecznej i ekologicznej, dlatego Dostawca umożliwi firmie Google i jej przedstawicielom (którzy zobowiązali się do zachowania poufności na zasadach podobnych do tych ustalonych między Dostawcą i Google) przeprowadzanie u siebie zapowiedzianych oraz niezapowiedzianych formalnych kontroli i audytów.

Podziękowania

Dziękujemy za stałe wsparcie i zaangażowanie w odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej. Zależy nam na tym, aby niniejszy Kodeks dostawcy wyraźnie podkreślał nasze wspólne zaangażowanie, informował o stosowanych metodach oraz sprawił, że we wszystkich działaniach będziemy kierować się odpowiednimi wartościami. Kodeks dostawcy nie zastępuje żadnych praw ani obowiązków określonych we wszelkich umowach między Google i Dostawcami, ale je uzupełnia.

Raport na temat odpowiedzialnego łańcucha dostaw

Raport na rok 2016


Minerały z rejonu konfliktu

Przeczytaj nasze zasady dotyczące minerałów z rejonu konfliktu.

Więcej informacji


Oświadczenie dotyczące współczesnego niewolnictwa 2016

Pobierz plik PDF