Zasady programu Google DoubleClick Ad Exchange (AdX) dla kupujących

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2018 r.

Ta usługa podlega warunkom określonym w umowie usługi Google DoubleClick AdX.

Google DoubleClick AdX to usługa, która zapewnia dostęp do wielu źródeł displayowych zasobów reklamowych online. W usłudze AdX nazywamy wydawców i sieci wydawców „sprzedawcami”, sieci reklamowe oraz inne odpowiednie podmioty opisane poniżej – „kupującymi”, a unikalne instancje przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej – „użytkownikami”.

Kupujący, którzy biorą udział w jakiejkolwiek transakcji w AdX, w tym m.in. w gwarantowanej automatyzacji, umowach preferencyjnych, aukcji prywatnej lub aukcji otwartej, muszą przestrzegać następujących zasad i zadbać o to, by przestrzegały ich również osoby trzecie, którym zapewniają dostęp do AdX w ramach swoich kont: (i) Zasady programu dotyczące platform oraz (ii) Zasady programu AdX dla kupujących, które opisujemy niżej na tej stronie. Pamiętaj, że omówienie Zasad programu dotyczących platform w tych Zasadach programu AdX dla kupujących służy wyłącznie jako objaśnienie i nie ogranicza zastosowania Zasad programu dotyczących platform do kupujących.

Wymagania wobec kupujących w Ad Exchange

We wszystkich transakcjach zakupów w Ad Exchange Kupujący musi zakładać ryzyko strat. Jeśli Google nie zatwierdzi innego rozwiązania, kupujący nie mogą korzystać z Ad Exchange: (i) aby dokonywać zakupów wyłącznie w imieniu jednego reklamodawcy; (ii) wtedy, gdy korzystają z konta AdWords, by kupować reklamy displayowe lub wideo w innym celu niż reklamowanie własnych produktów i usług.

Zakaz dystrybucji pośredniej

Kupujący mogą kupować zasoby reklamowe tylko na potrzeby reklamodawcy (lub jego bezpośredniego przedstawiciela), z którym mają bezpośredni związek. Odsprzedaż, dystrybucja lub inny rodzaj pośredniej dystrybucji zasobów reklamowych do innego kanału sprzedaży pośredniej (np. innej sieci reklamowej lub działu obrotu reklamami) są zabronione. Należy pamiętać, że tak jak określono to w poniższej sekcji „Zewnętrzni dostawcy technologii reklamowej”, zasady te zezwalają na przekierowywanie do dostawców treści multimedialnych i serwerów reklamowych firm zewnętrznych używanych przez reklamodawcę lub jego bezpośredniego przedstawiciela.

Kupujący nie mogą korzystać z DoubleClick Ad Exchange, by kupować zasoby reklamowe, za które płacą bezpośrednio lub pośrednio lub za które otrzymują udział w przychodach, na rzecz lub za pośrednictwem podmiotu, który w przeciwnym razie uniemożliwiłby zarabianie na tych zasobach reklamowych.

Zasady dotyczące kreatora ofert w czasie rzeczywistym

Kreator ofert w czasie rzeczywistym to funkcja Ad Exchange, która pozwala kupującym otrzymywać wywołania wyświetleń w czasie zbliżonym do rzeczywistego i przedstawia stawkę na podstawie własnych danych oraz informacji własnych kupującego. Google może według własnego uznania modyfikować zakres, czas trwania, częstotliwość i dostęp do takich informacji w dowolnym momencie bez zobowiązań wobec kupującego.

Kupujący musi zaimplementować funkcję kreatora ofert w czasie rzeczywistym zgodnie z protokołem określania stawek w czasie rzeczywistym.

Google zastrzega sobie prawo do kontroli korzystania z funkcji kreatora ofert w czasie rzeczywistym i sprawdzania wszelkich powiązanych działań, by zapewnić zgodność z tymi zasadami i Warunkami korzystania z Ad Exchange dla kupujących. Kontrole będą przeprowadzane na koszt Google nie częściej niż raz na rok, w standardowych godzinach pracy oraz bez nieuzasadnionego zakłócania zwykłej działalności biznesowej kupującego. Jeśli kupujący nie zezwoli na kontrolę, utraci możliwość korzystania z funkcji kreatora ofert w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia danych

Ujawnianie danych o stawkach. Sprzedawcy mogą ograniczać dostępność swoich zasobów reklamowych do kupujących, którzy zgadzają się na ujawnianie sprzedawcom historycznych danych o stawkach. Kupujący, którzy zrezygnowali z ujawniania tych danych, (i) są wykluczeni na czas rezygnacji z raportów danych o stawkach przesyłanych tym sprzedawcom i (ii) upoważniają Google do ujawnienia sprzedawcom swojej tożsamości.

Ograniczenia użycia danych przez kupującego. Kupujący może wykorzystywać dane uzyskane z usługi AdX wyłącznie do kupowania w ramach Ad Exchange i ograniczania liczby wyświetleń oraz, o ile jest to dozwolone, może przechowywać takie dane w bezpieczny (tj. szyfrowany) sposób. Identyfikator pliku cookie oraz identyfikator reklamy mobilnej należy przechowywać anonimowo i nie można w żaden inny sposób identyfikować użytkownika. Objaśnienie: korzystanie przez kupującego z dowolnych danych osobowych otrzymanych z usługi AdX podlega zasadom opisanym poniżej w sekcji Ochrona danych.

Ograniczenie danych objaśnień RTB. Kupujący może przechowywać zaszyfrowany identyfikator pliku cookie oraz identyfikator reklamy mobilnej do oszacowywania wyświetleń i stawek w oparciu o dane użytkowników uzyskane wcześniej przez kupującego. Wszystkie pozostałe dane objaśnień, oprócz danych o lokalizacji, mogą być przechowywane przez kupującego po udzieleniu odpowiedzi na wywołanie reklamy tylko do prognozowania dostępności zasobów reklamowych w Ad Exchange. Kupujący może przechowywać dane objaśnień wyłącznie przez czas niezbędny do zrealizowania odpowiednich celów określonych powyżej. W żadnym przypadku czas ten nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.

O ile kupujący nie zdobędzie danego wyświetlenia, nie może: (i) używać danych objaśnień dotyczących tego wyświetlenia do tworzenia list lub profili użytkowników, (ii) wiązać danych objaśnień dotyczących tego wyświetlenia z danymi firm zewnętrznych ani (iii) udostępniać osobom trzecim danych arkusza stawek w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. w postaci danych zbiorczych.

Ograniczenie danych o lokalizacji. Jeśli kupujący otrzymuje z Ad Exchange informacje, które pozwalają zidentyfikować lub wywnioskować dokładną lokalizację geograficzną użytkownika, takie jak dane GPS, Wi-Fi lub z masztów telefonii komórkowej („dane o lokalizacji”), to może z nich korzystać wyłącznie do ustalania stawek za odpowiednie wyświetlenia i może je przechowywać wyłącznie przez czas, który jest na to potrzebny.

Zewnętrzni dostawcy technologii reklamowej

Reklamy Ad Exchange kupującego mogą nawiązywać połączenia tylko z  certyfikowanymi dostawcami zewnętrznymi Ad Exchange („Certyfikowani dostawcy”). Sprzedawcy mogą wybrać Certyfikowanych dostawców, z którymi będą mogli kontaktować się ich użytkownicy w Europejskim Obszarze Gospodarczym („Użytkownicy z EOG”). Jeśli w objaśnieniu RTB podano, którzy Certyfikowani dostawcy są dozwoleni w przypadku wyświetlenia na urządzeniu użytkownika w EOG, wyświetlane w ten sposób reklamy kupującego mogą nawiązywać połączenia tylko z tymi dozwolonymi dostawcami.

Dopasowywanie plików cookie

Zgodnie z poniższą sekcją Ochrona danych kupujący może powiązać identyfikatory uzyskane z usługi dopasowania plików cookie („dane dopasowania”) z posiadanymi przez siebie danymi, pod warunkiem, że jeśli użytkownicy zrezygnują z identyfikatorów plików cookie lub identyfikatorów reklam mobilnych, kupujący niezwłocznie usunie powiązanie między danymi dopasowania a jakimikolwiek innymi danymi.

Kupujący musi wdrożyć dopasowywanie plików cookie zgodnie ze specyfikacjami DoubleClick Ad Exchange w zakresie dopasowywania plików cookie przy określaniu stawek w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia danych dopasowania. Kupujący nie może wykorzystywać danych dopasowania do (i) gromadzenia danych, w tym m.in. uzupełniania list danych, np. korelacji resetowania identyfikatorów między sesjami, lub (ii) obejścia resetowania identyfikatorów użytkowników.

Wymagania związane z przekazywaniem tagów reklam i przekierowaniami. Kupujący może przekierować tag dopasowania reklamy do strony czwartej tylko, jeśli dopasowanie reklamy zostało zainicjowane przez kupującego. Każde takie przekierowane dopasowanie reklamy można wykorzystać wyłącznie do powiązania dwóch anonimowych plików cookie, by włączyć kierowanie reklam i raportowanie dla danego wyświetlenia. Objaśnienie: kupujący musi być właścicielem domeny katalogu głównego w przypadku każdego adresu URL, który jest dostarczany do Google w celu użycia w dopasowaniach reklam zainicjowanych przez Google.

Zgoda użytkownika. Kupujący, którzy inicjują dopasowania reklam dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym, muszą uzyskać ważną w świetle prawa zgodę użytkownika. Wymaga tego polityka w zakresie zgody użytkownika z UE.

Reklamy oparte na zainteresowaniach

Oprócz zasad związanych z reklamami opartymi na zainteresowaniach opisanych w Zasadach programu platform Google kupujący muszą też spełniać następujące wymagania:

Polityka prywatności. Opublikowana przez kupującego polityka prywatności musi zawierać informacje o Google, ewentualnych reklamowych plikach cookie DoubleClick lub identyfikatorach reklam mobilnych powiązanych z użytkownikiem („Plik cookie użytkownika”) oraz odpowiedni opis stosowania przez kupującego remarketingu w reklamie online. Opis ten musi być elementem polityki prywatności umieszczonej we wszystkich witrynach, w których znajduje się tag remarketingowy lub które w inny sposób zbierają informacje na potrzeby remarketingu.

Powiadomienie w reklamach i modyfikacja reklam. Kupujący jest odpowiedzialny za to, żeby wszystkie jego behawioralne reklamy online (tj. reklamy, które wykorzystują lub gromadzą dane do celów reklamy behawioralnej online, na przykład gdy kupujący kieruje zasoby reklamowe na podstawie listy remarketingowej plików cookie użytkownika, zwanej „listą użytkowników”, dostarczonej przez sprzedawcę lub uzyskanej przez kupującego w inny sposób) zawierały powiadomienia zgodne z branżowymi wytycznymi w zakresie reklamy, zasadami samoregulacji lub obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Google zastrzega sobie prawo do (a) wstawiania takich powiadomień w reklamach, w tym także w przypadkach gdy kupujący tego nie zrobił, oraz (b) wstawiania do reklam ikon z elementami sterującymi umożliwiającymi użytkownikom zarządzanie przeglądaniem reklam online (na przykład udostępniających funkcję „Ignoruj reklamę”). Kupujący nie może modyfikować ani ukrywać takich powiadomień ani elementów sterujących.

Tworzenie list użytkowników. Zgodnie z sekcjami „Zewnętrzni dostawcy technologii reklamowej” i „Ochrona danych” w niniejszych Wytycznych programu Ad Exchange dla kupujących Kupujący może korzystać w reklamach ze śledzenia pikseli, by tworzyć listy remarketingowe. Kupujący nie może jednak tworzyć listy użytkowników na podstawie jednej witryny (czy to za pomocą śledzenia pikseli, czy innej metody) bez pisemnej zgody odpowiedniego sprzedawcy.

Deklaracje. Kupujący może zadeklarować w interfejsie lub w wywołaniu reklamy, czy jego reklama: (1) gromadzi jakiekolwiek dane witryn (m.in. adresy URL), które później można wykorzystać do kierowania lub remarketingu; (2) prowadzi kierowanie na klientów („użytkowników”) na podstawie list użytkowników lub list remarketingowych; (3) prowadzi kierowanie na użytkowników na podstawie kategorii zainteresowań; (4) zawiera tagi dopasowywania plików cookie, które umożliwiają późniejsze kierowanie reklam na tych samych użytkowników. Dzięki takim deklaracjom Google może filtrować typ reklam opartych na zainteresowaniach, które mogą wyświetlać się w witrynie zgodnie z odpowiednimi ustawieniami sprzedawcy.

Zasady związane z reklamowymi plikami cookie. Korzystanie przez kupującego z pliku cookie użytkownika w ramach listy użytkowników podlega również Zasadom Google dotyczącym reklamowych plików cookie.

Przejrzystość listy użytkowników. Kupujący udziela Google prawa do wyświetlania według uznania reklam wszystkim użytkownikom, (i) którzy znajdują się na co najmniej jednej z list użytkowników używanych przez kupującego, oraz (ii) domeny lub wyświetlanej nazwy kupującego.

Konflikty. W przypadku konfliktu między niniejszymi zasadami dotyczącymi reklam opartych na zainteresowaniach a zasadami wyświetlania reklam firm zewnętrznych kupujący musi przestrzegać postanowienia zawartego w niniejszych zasadach.

Dostosowania w zakresie zakupów za pomocą tagów (wersja beta)

W przypadku zakupów za pomocą tagów kupujący musi dostarczyć do Ad Exchange istotne informacje o kampanii i inne dane (w tym o maksymalnych wydatkach) w formie pisemnej. Kupujący udziela Google zezwolenia na następujące modyfikacje tych informacji o kampanii na prośbę kupującego (nazywane „Zatwierdzonymi dostosowaniami”): (i) zmiana liczby zakupionych wyświetleń (mogąca mieć wpływ na łączne koszty mediów); (ii) zmiana częstotliwości miejsc docelowych reklam; (iii) zmiana kryteriów kierowania w istniejących kampaniach reklamowych; (iv) zmiany stawek; (v) wstrzymywanie, wznawianie lub zmiana dat rozpoczęcia i zakończenia istniejących kampanii reklamowych, grup reklam lub miejsc docelowych; oraz (vi) duplikowanie grup reklam (w tym reklam, miejsc docelowych, celów i odbiorców).

Wykorzystanie danych

Google używa identyfikatora pliku cookie lub identyfikatora reklamy mobilnej, by wyświetlać reklamy w witrynach, które korzystają z Ad Exchange zgodnie z opisem w najczęstszych pytaniach o politykę prywatności Google dotyczącą reklam. Google może wykorzystywać i ujawniać wszelkie dane związane z korzystaniem przez kupującego z Ad Exchange, z uwzględnieniem warunków Polityki prywatności Google, Warunków korzystania z Google DoubleClick AdX przez kupujących oraz obowiązujących przepisów prawa.

Ochrona danych

Jeśli kupujący przegląda, wykorzystuje lub przetwarza udostępniane przez Google dane osobowe, które umożliwiają pośrednią lub bezpośrednią identyfikację użytkowników bądź które pochodzą z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („dane osobowe”), kupujący zobowiązuje się:

Kupujący będzie regularnie monitorować poziom wywiązywania się z tego zobowiązania i niezwłocznie powiadomi Google na piśmie, jeśli nie będzie w stanie dłużej spełniać tych wymagań lub jeśli zaistnieje wysokie ryzyko ich niespełnienia. W takim przypadku kupujący przestanie przetwarzać dane osobowe lub natychmiast podejmie uzasadnione i odpowiednie kroki naprawcze, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony.

Zasady dotyczące umów gwarantowanej automatyzacji

Kupujący, którzy biorą udział w umowach gwarantowanej automatyzacji, zobowiązują się do zakupu określonej liczby wyświetleń od wydawcy. Kupujący, którzy nie spełnią tych zobowiązań, mogą zostać zawieszeni w korzystaniu z funkcji gwarantowanej automatyzacji.

Zasady aukcji otwartej

Oprócz powyższych zasad kupujący, którzy biorą udział w aukcji otwartej, muszą też przestrzegać wszystkich poniższych zasad.

Anonimowość wydawcy w aukcji otwartej. Kupujący musi respektować anonimowość sprzedawcy, który udostępnił swoje zasoby reklamowe tylko za pomocą anonimowego identyfikatora, domeny głównej lub alternatywnego adresu URL. Zachowując zawsze zgodność z powyższą sekcją „Zewnętrzni dostawcy technologii reklamowej”, Kupujący może przekazywać te zasoby reklamowe do zewnętrznego weryfikatora, jeśli (a) zewnętrzny weryfikator może rozpoznać wartość rezygnacji, a (b) kupujący powiąże wartość rezygnacji z takimi zasobami reklamowymi.

Ograniczenia treści dotyczące aukcji otwartych. Kupujący nie mogą wyświetlać w Ad Exchange kreacji, które bezpośrednio lub poprzez swoje strony docelowe: (i) promują hakowanie, nieuczciwe postępowanie, niebezpieczne produkty i/lub usługi bądź zawierają inne nieodpowiednie treści, nawet jeśli prawo nie zabrania ich publikacji; (ii) zawierają treści dla dorosłych, treści związane z alkoholem, hazardem lub opieką zdrowotną bądź odwołują się do poglądów lub powiązań politycznych, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez Google; (iii) reklamują jakikolwiek system, który (samodzielnie lub w połączeniu z innymi systemami) powoduje nałożenie reklam na przestrzeń reklamową w witrynie bez wyraźnego zezwolenia jej właściciela. Dotyczy to między innymi pasków narzędzi.

Docelowe adresy URL w aukcji otwartej. Kupujący musi zadeklarować adres URL strony docelowej i śledzić go za pomocą odpowiedniego makra kliknięcia dostarczonego przez Google. Jeśli dynamiczna reklama kupującego jest powiązana z wieloma niestandardowymi stronami docelowymi, kupujący może zadeklarować tylko URL strony głównej.