Regulamin

27.11.2013
Informujemy, że zmianie uległ termin głosowania na najlepszą pracę spośród piętnastu prac wyłonionych przez Jury.
Głosowanie na zwycięską pracę rozpocznie się 6 stycznia i potrwa do 9 stycznia 2014 roku.
Zespół Doodle 4 Google

Uczestnictwo:

W konkursie Doodle 4 Google („Konkurs”) mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od formy własności tych Szkół, z wyłączeniem pracowników (i ich rodzin) Google Poland Sp. z o.o. („Google Polska”), podmiotów powiązanych z Google Polska, a także przedstawicieli lub agentów Google Polska i innych osób zawodowo związanych z konkursem Doodle 4 Google. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu („Regulamin”). Regulamin obejmuje zasady przedstawione na tej stronie i w Formularzu Zgłoszeniowym (dalej, łącznie określane jako „Materiały Konkursu”).

Termin konkursu:

Konkurs trwa od 14 października 2013 do 12 stycznia 2014, z następującymi etapami:

Jak przystąpić:

Szkoła, która zgłasza ucznia do konkursu, powinna zostać zarejestrowana za pomocą formularza na stronie www.google.pl/doodle4google. Uczestnicy przekazują swoje prace konkursowe na temat „Mój pomysł na pomaganie innymi” swojej szkole, która selekcjonuje prace do przesłania Google lub przesyłają je bezpośrednio do Google na specjalny adres wskazany niżej w niniejszym Regulaminie. Nie uchybia to zasadzie, że każdy uczeń może przedstawić tylko jedną pracę konkursową. Materiały Konkursu i instrukcje dotyczące uczestnictwa w Konkursie, tworzenia prac i ich przesyłania będą dostępne na stronie www.google.pl/doodle4google. Prace muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Wykonane w poziomie na szablonie (dostępnym na na stronie www.google.pl/doodle4google),

 2. Wykonane tradycyjnymi technikami (np. rysunek, farby, grafika komputerowa),

 3. Dołączenie do pracy Formularza Zgłoszeniowego (dostępnego na stronie www.google.pl/doodle4google),

 4. Prace mogą być nadsyłane do dnia 2 grudnia 2013 r. włącznie, w dwojaki sposób:

  • Pocztą tradycyjną, listem poleconym na adres składania prac Konkursu podany na stronie internetowej (Google Poland Sp. z o.o., Skr. Pocztowa 995, 00-950 Warszawa).

  • Prace wysłane po 2 grudnia 2013 r. nie uczestniczą w Konkursie (w przypadku wątpliwości decyduje data stempla pocztowego).

  • Przez stronę internetową google.pl/d4g poprzez wypełnienie formularza i wysłanie skanu lub zdjęcia pracy. Wielkość plików nie może przekraczać 6 MB (rozdzielczość 150 DPI jest preferowana).

 5. Google nie ponosi odpowiedzialności za prace zagubione, opóźnione, uszkodzone, zamazane lub niewłaściwie sformatowane, niezależnie od przyczyny.

Ocena i wybór zwycięzców:

Prace są oceniane w następujących grupach klas:

Wszystkie prace są oceniane przez zespół niezależnych Jurorów i pracowników Google w oparciu o następujące kryteria:

We wstępnej ocenie 100 (sto) prac zostanie wybranych w każdej kategorii wiekowej. Następnie, zespół Jurorów, wyselekcjonuje łącznie 15 (piętnaście) najlepszych prac, czyli po pięć w każdej grupie wiekowej. Prace finałowe zostaną zamieszczone na stronie www.google.pl/doodle4google, zaś zwycięzcę wyłoni publiczne głosowanie na pracę, która zdaniem publiczności najlepiej przedstawia temat „Mój pomysł na pomaganie innymi”.

Nagrody:

 1. Główną Nagrodą jest stypendium w kwocie 15.000 zł. Jeśli wystąpi taka konieczność, Google dokona ubruttowienia nagrody w celu pokrycia ewentualnych podatków. Stypendium jest wypłacane jednorazowo przelewem na rachunek przekazany Google przez zwycięzcę.

 2. Szkoła zwycięzcy otrzyma dotację technologiczną od Google w kwocie 25.000 zł. Jeśli wystąpi taka konieczność, Google dokona ubruttowienia dotacji technologicznej w celu pokrycia ewentualnych podatków. Kwota ta zostanie wypłacona zwycięskiej szkole po przedstawieniu faktury wykazującej faktyczne uzyskanie przez szkołę produktów, usług lub własności intelektualnych uważanych za powiązane z technologią.

 3. Praca konkursowa Zwycięzcy będzie też prezentowana na stronie głównej Google w Polsce przez okres 24 godzin od dnia 12 stycznia 2014 r.

 4. Każdy z 15 krajowych finalistów otrzyma tablet Google Nexus 7 (32 GB, wifi)  o wartości około 1500 zł i koszulkę Doodle 4 Google, a także zostanie wymieniony na stronie internetowej. Jeśli wystąpi taka konieczność, Google dokona ubruttowienia nagrody finalisty w celu pokrycia ewentualnych podatków.

 5. Każdy z 300 autorów prac wybranych we wstępnej ocenie otrzyma koszulkę Doodle 4 Google.

 6. Google zamierza wręczyć nagrody niezwłocznie po wyborze zwycięzcy.

Zastrzeżenie prywatności:

Wszystkie dane osobowe ucznia (takie jak imię i nazwisko, wiek, płeć, informacje o szkole i klasie, imię i nazwisko nauczyciela, stanowisko nauczyciela, dane kontaktowe nauczyciela i szkoły oraz rodziców) zgromadzone podczas konkursu przez Google będą wykorzystywane wyłącznie do celów zasadnie związanych z organizacją i promocją tego Konkursu oraz przyszłych konkursów w tym do określonych wewnętrznych i zewnętrznych komunikatów Google dotyczących prac lub konkursów Doodle 4 Google. Wszystkie dane zgromadzone podczas konkursu podlegają zasadom opisanym w Polityce prywatności Google dostępnej na http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Dane osobowe mogą być przekazywane sprzedawcom wykorzystywanym przez Google w konkursie, prasie i kooperantom handlowym. Imię, nazwisko i klasa ucznia oraz dane szkoły są prezentowane publicznie w celu głosowania. Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych pisząc na adres Google wskazany poniżej w celu bezpłatnej zmiany, zablokowania i usunięcia ich nieprawidłowości. Po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, zwycięzca i finaliści mogą być zobowiązani do wystąpień publicznych, takich jak wywiady prasowe i inna promocja usług Google w związku z pracami konkursowymi, ewentualnie zorganizowanych przez Google po zakończeniu konkursu.

Działalność medialna:

Google zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w dowolny wybrany przez siebie sposób (z oznaczeniem lub bez) w swoich przyszłych wewnętrznych i zewnętrznych komunikatach. Prace mogą być też wykorzystywane do celów prasy i mediów. Google zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk i podobizn zwycięzców i danych ich szkół na stronie internetowej www.google.ie/doodle4google lub za pośrednictwem innych mediów do celów informacyjnych. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na swoje zaangażowanie w działalność medialną lub inną działalność promocyjną dotyczącą Konkursu. Google skontaktuje się z uczestnikiem z wyprzedzeniem w celu uzyskania zgody w przypadku zamiaru przeprowadzenia wywiadów ze zwycięskim autorem/klasą przez media. Zgłaszając pracę każdego ucznia należy zaznaczyć pole informujące o uzyskaniu zgody jego rodziców/opiekuna prawnego na wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych oraz jego wizerunku na zasadach określonych w niniejszych warunkach.

Własność intelektualna:

1. Zgłaszając pracę konkursową Google każdy uczestniczący uczeń (i jego rodzic/opiekun, w miarę potrzeby) wraz z nauczycielem gwarantuje, że jest on właścicielem pracy konkursowej i posiada do niej pełnię własności intelektualnej, zaś wszystkie elementy dzieła i związanego z nim stwierdzenia są faktycznie wytworami oryginalnymi. Każde stwierdzone przez Google naruszenie własności intelektualnej, nieprawidłowe wykorzystanie lub plagiat w dowolnej formie lub stanie powoduje natychmiastową dyskwalifikację uczestnika oraz wykluczenie możliwości uzyskania upominku, uznania i nagrody. Każdy uczeń (i jego rodzic/opiekun, w miarę potrzeby) i nauczyciel wyraża także zgodę na wykorzystywanie jego pracy konkursowej w sposób określony w niniejszych warunkach albo oświadcza (jeżeli uczestnik nie jest właścicielem), że otrzymał zgodę właściciela/właścicieli na wykorzystywanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszych warunkach.

2. Z chwilą wydania którejkolwiek nagrody w Konkursie Organizator Konkursu nabywa, bez odrębnej odpłatności, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy konkursowej, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

Ograniczenie odpowiedzialności:

Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia i szkody związane z naruszeniem przez uczestnika Regulaminu niniejszego Konkursu, a w szczególności związane ze zgłoszeniem do Konkursu pracy konkursowej naruszającej prawa lub dobra osobiste osób trzecich, w tym również za szkody poniesione przez Google lub podmioty związane z Google lub uprawnione przez Google, w związane z korzystaniem z pracy konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności zgodnie z pkt. 2 rozdziału „Własność intelektualna”.

Warunki ogólne:

Internet:

Google nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji elektronicznej spowodowane pominięciem, przerwą, usunięciem, wadą lub opóźnieniem operacji albo transmisji. Google nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie, bezprawne uzyskanie albo zmianę materiałów Konkursu a także za techniczne, sieciowe, telefoniczne, elektroniczne, komputerowe, sprzętowe lub programowe usterki albo ograniczenia, o jakimkolwiek charakterze. Google nie ponosi odpowiedzialności za niedokładną transmisję albo brak wyświetlania materiałów Konkursu wskutek problemów technicznych lub przeciążenia Internetu albo strony internetowej, bądź też kombinacji tych czynników. W przypadku niefunkcjonowania internetowej części Konkursu w zaplanowany sposób z dowolnej przyczyny, m.in. wskutek zawirusowania, usterek, błędów, manipulacji, ingerencji, oszustwa, problemów technicznych albo innych przyczyn pogarszających lub wpływających na organizację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność albo prawidłowe prowadzenie Konkursu, Google zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli zmiana nie pogorszy warunków uczestnictwa w Konkursie. Każda zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na Stronie Konkursu. .

Organizator i administrator danych:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.